ZKRÁCENÁ VERZE VOLEBNÍHO PROGRAMU SPOLEČNĚ PRO MNÍŠEK: MĚSTO S VIZÍ PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ. 

Plnou verzi volebního programu naleznete zde.

Chceme, aby Mníšek pod Brdy byl nám všem krásným a zdravým domovem. Pro splnění tohoto cíle je však nutno formulovat jasnou, dlouhodobou vizi a důsledně ji krok za krokem naplňovat. Taková vize nezbytně přesahuje jedno volební období a často s sebou přináší opatření, která jsou v krátkodobém měřítku nepopulární. Předem proto avizujeme, že v našem programu nenabízíme populistické návnady pro voliče. Místo toho přicházíme s koncepcí, která vyžaduje informovanou účast obyvatel města, a bez které, jak věříme, není skutečný trvale udržitelný rozvoj možný. Tato koncepce zahrnuje následující body:

1. FINANČNÍ STABILIZACE MĚSTA

S vědomím aktuálních omezených finančních možností města v důsledku nehospodárného postupu našich předchůdců z let 2002 – 2006 se zaměříme na:

 • rozpracovávání projektů pro získávání dotací (včetně dotací z Evropských fondů, kde má Česká republika velké mezery na všech úrovních, včetně té komunální). Sem patří například nové kanalizační a vodovodní přípojky, stavba nového kulturního domu, realizace prostoru předzámčí nebo oprava budov města sloužící veřejnosti jako je zdravotní středisko.
 • rozvíjení konkrétní strategie pro alternativní řešení týkající se hlavně úspor. Sem spadá například finanční zvýhodňování domácností využívajících systému splachování šedou vodou (zásadně snižující přítok do ČOV i spotřebu pitné vody) nebo rozšířené třídění odpadků včetně plechovek a bio odpadu (snížení náporu na zpracování komunálního odpadu a tím i poplatků převáděných na občany).
 • navážeme na již připravené nebo probíhající (ekonomicky přijatelné a smysluplné) projekty města. Zde se zaměříme zejména na dodavatelské práce a jejich kvalitu dle norem a v dohodnutých časových lhůtách. Stěžejními body pro nejbližší roky budou:
   • intenzifikace ČOV (projekt je rozpracován)
   • skupinový vodovod Baně II (projekt je rozpracován),
   • posílení předškolních zařízení, základního školství a zázemí pro seniory,
   • přijetí územního plánu

2. ÚZEMNÍ PLÁN S MINIMÁLNÍM RŮSTEM ZÁSTAVBY

 • Budeme prosazovat takový územní plán, který řeší současné nedostatky občanské vybavenosti (školy, školky, voda, ČOV, MHD, doprava) a zajišťuje minimální nárůst obyvatel v budoucnosti, a zároveň na minimum omezuje též novou zástavbu zelených ploch.
 • Mníšek, Rymaně a Stříbrná Lhota by se neměly rozrůstat do krajiny alespoň do doby, než budou naplněny již schválené rozvojové plány v našem nejbližším regionu (Nová Ves, Líšnice, Trnová, Řitka, Černolice a další).
 • Pro jednotlivé lokality budeme prosazovat důkladnější regulační pravidla pro novou výstavbu (např. poměr zastavěné plochy k pozemku, velikost a vzhled domů, veřejné plochy).
 • V přípravě a projednávání územního plánu budeme vždy zohledňovat významné krajinné prvky v obci (např. Lipovou alej V Lipkách, vedle které by měl zůstat nezastavěný zelený pás k domům Starého sídliště) a potenciální změny nejdříve projednáme s obyvateli dotčených lokalit (např. stavba parkoviště na Starém sídlišti na úkor zeleně ve Lhotecké ulici).

3. OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

 • Podporujeme místní soukromé zemědělce i zachování rázu zemědělsky využívané krajiny.
 • Jsme zásadně proti zastavování orné půdy projekty, které slouží pouze k obohacení několika jednotlivců a mají trvalé následky na kvalitu zemědělské půdy i její budoucí využití.

4. ŠKOLSTVÍ

 • Jsme si plně vědomi nedostatečné kapacity míst v základní škole i toho, že tento trend se bude dále prohlubovat. Protože nechceme, aby naše děti musely dojíždět do školy jinam, budeme pokračovat v rozšíření základní školy, a to smysluplným a ekonomicky udržitelným způsobem, v návaznosti na územní plán (např. stavba nového objektu před školou).
 • Pro předškolní děti budeme kromě dalšího zkapacitnění školek Nová a 9. května uvažovat i o založení nového zařízení (jednou z možností se v tomto směru jeví i přestavba městské knihovny, která má velkou zahradu, a jejíž plánovaný prodej vnímáme jako nevhodný).
 • Prosadíme důstojné podmínky rodičů při zápisech do mateřských škol (dvouhodinové fronty s brečícími dětmi a naštvanými rodiči považujeme za zbytečné).
 • Budeme prosazovat prodloužení provozní doby školek, alespoň do 17 hod., ideálně do 17.30 hod.
 • Budeme podporovat netradiční alternativy (kluby dětí, lesní školky a rodičovské buňky), včetně pomoci v hledání finančních zdrojů pro jejich činnost mimo hranice veřejné správy (prioritně pro děti starší 3 let, které z kapacitních důvodů nebyly přijaty do veřejné školky).
 • Financování zajistíme s pomocí kombinace dotací a vlastních zdrojů, například na nezbytnou dobu omezíme některé programy kulturních akcí města, jakými byly v minulosti některé nákladné koncerty. Dáme raději PENÍZE DĚTEM, NE POPULÁRNÍM ZPĚVÁKŮM, proti kterým nic nemáme, vzhledem k okolnostem však považujeme jejich přínos pro město a jeho občany za mizivý.

5. TRANSPARENTNÍ RADNICE

Vedení města je službou občanům a jejich životnímu prostředí. Radnice proto musí v první řadě nastolit formy oboustranné komunikace s občany, a to po celou dobu volebního období. Jen tak může správně reagovat na potřeby konkrétních situací, zvláště pokud se jedná o rozhodnutí, která ovlivňují občany a/nebo podobu města v dlouhodobém měřítku. Budeme proto prosazovat následující opatření:

 • Odborné komise města
 • Starosta i místostarosta na plný úvazek
 • Větší prostor opozici ve Zpravodaji
 • Zprůhlednění správy a podpora aktivního občanství
 • Zvýšení informovanosti obyvatel

Infomace o podnikatelských a jiných záměrech budeme projednávat s veřejností v předstihu a transparentně a budeme respektovat názor občanů a hájit jejich oprávněné zájmy. Budeme informovat občany, kdo z konkrétních zastupitelů má na starosti jednotlivé oblasti správy či rozvoje. K adresným podnětům budeme průběžně zveřejňovat kroky, které k tomuto podnětu probíhají.  Jako konkrétní formy zavedeme:

 • interaktivní web města
 • možnost vhození připomínek do pevné schránky, pro ty, co nemají Internet nebo nepoužívají počítač (starší generace)
 • využití Zpravodaje
   • k informování obyvatel o dění ve městě
   • k vyjádření Rady města (ne pouze osobního názoru starosty)
   • k pravidelnému názoru opozice k daným tématům

Zasadíme se o tématická setkávání s veřejností mimo veřejná zasedání zastupitelů. Minimálně jednou ročně zajistíme setkání veřejnosti s představiteli města v jednotlivých městských částech, na jejichž  problematiku se při setkání zaměříme (Staré a Nové sídliště, střed Mníšku, Rymaně, Stříbrná Lhota, Madlenka).

6.ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A KVALITNÍ PODMÍNKY PRO ŽIVOT A BYDLENÍ

 • Budeme důsledně bojovat za zachování kvalitního prostředí pro život, nebudeme povolovat ani uskutečňovat záměry, které životní prostředí zhoršují.
 • Budeme podporovat sanaci starých ekologických zátěží, zejm. lokalitu Bažantnice, která zůstává po desetiletí neřešena.
 • Veškeré větší záměry plánované na území města budeme řádně projednávat s dotčenou veřejností.
 • Nedopustíme, aby životní prostředí v Mníšku bylo negativně ovlivněno nekvalitními investičními záměry, které obcházejí standartní procesy stavebního zákona a požadavky  procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).
 • Budeme monitorovat kvalitu ovzduší (např. prosazením monitorovací meteorologické stanice) a pravidelně kontrolovat kvalitu povrchové i podzemní vody (zaměříme se zejména na nelegální vypouštění splašků v místech, kde není zavedená kanalizace).

7.PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

 • Chceme posílit vazby mezi veřejnou správou (zastupitelstvem města), občany (obyvateli Mníšku) a místními podnikateli pomocí efektivnější komunikace a pravidelné zpětné vazby, a to jak na strategickou koncepci rozvoje města, tak i na jednotlivá rozhodnutí správy města, které podnikatelské prostředí mohou ovlivnit. Ve vedení města budeme usilovat o vznik tzv. komunální tripartity složené ze zástupců veřejnosti, radnice a podnikatelů, aby se předešlo následným nesrovnalostem při projednávání záměrů.
 • Budeme prosazovat, aby investorské akce byly včas projednány s podnikateli i s občany, aby se předcházelo pozdějším realizačním zdržením z důvodů nekvalitních projektů nebo práce veřejné správy (např. občanská sdružení, která by byla do správních řízení přihlášena, by tak měla být informována již při záměru a ne až při zahájení řízení, kdy již není prostor pro projektovou změnu).
 • Chceme podpořit oblast ucelené průmyslové zóny a její využití pro podnikatelské výrobní aktivity a služby (kovo- a dřevo výroba, opravárenství, prodejní sklady apod.). V residenční a centrální oblasti města by tak zůstaly jen drobné služby, prodejní aktivity, aktivity pro turismus apod.

8.DOPRAVA

 • Budeme prosazovat, aby v co nejkratším čase začala probíhat stavba chodníků ve Stříbrné Lhotě, v Rymani a od Včelníku, a to přednostně v těch oblastech, kde je hustý provoz a chodci se pohybují ve vozovce.
 • Budeme prosazovat urychlenou rekonstrukci komunikace Lhotecká u Káji Maříka tak, aby zde byli chodci s malými dětmi odděleni od vozovky alespoň zábradlím a bylo eliminováno případné riziko.
 • Budeme prosazovat rozšíření hromadné dopravy do Rymaně zejména pro večerní a noční hodiny.
 • Budeme prosazovat zklidnění dopravy v obytných čtvrtích, v okolí škol a hřišť, a průjezdy obcí (Stříbrná Lhota, Rymaně, Novoveská atd.).
 • Vyzveme obce při R4 a městské části hl. m. Prahy přilehlými ke Strakonické ke společnému prosazení vyhrazených jízdních pruhů pro MHD v oblasti od Zbraslavi až k Barrandovskému mostu (dle možností stávající Strakonické), což zásadně ovlivní průjezdnost MHD mezi Mníškem a Prahou, obzvláště v době dopravní špičky. Tuto otázku budeme řešit s novým vedením hl. města Prahy, kde jak doufáme zasednou i zástupci SZ a KDU-ČSL.

9.SENIOŘI

 • Zasadíme se o zřízení „Dotačního fondu pro mníšecké seniory“, z kterého bude možné bezplatně zajistit služby jako je převoz k lékaři, dovoz léků a dovoz nákupů pro potřebné seniory. Provedeme průzkum veřejného mínění v oblasti chybějících služeb a volnočasových aktivit pro seniory, a tyto mezery vyplníme. Jedná se například o cenově zvýhodněné sportovně-pohybové aktivity, kulturní a společenské akce nebo vzdělávací programy.
 • Naším cílem je zkultivovat travnatý prostor bezprostředně za domovem seniorů (směrem k ulici 9. května), který v současnosti neslouží žádnému konstruktivnímu účelu, a vytvořit v něm parčík s lavičkami a bezbariérovým přístupem přímo z domova seniorů. V tomto prostoru chceme též vytvořit dětské hřiště, které by mohly využívat jak děti z O.S. Fabiánek, sídlící v domě seniorů, tak děti ze Starého sídliště.
 • Financování zajistíme opět s pomocí kombinace dotací a vlastních zdrojů, například na nezbytnou dobu omezíme některé programy kulturních akcí města, jakými byly v minulosti některé nákladné koncerty. Dáme raději PENÍZE SENIORŮM, NE POPULÁRNÍM ZPĚVÁKŮM, proti kterým nic nemáme, vzhledem k okolnostem však považujeme jejich přínos pro město a jeho občany za mizivý.